|       |   EN

Wnioski o świadczenia pomocy materialnej należy składać w Zespole Dziekanatów lub w Kancelarii Głównej ul. Teatralna 25.

1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego  Pobierz plik (72-22 ZR załącznik nr 1 do Regulaminu - wniosek o stypendium socjalne.doc) zał. nr 1

wraz z załącznikami:

 - oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z rodzicami  Pobierz plik (72-22 ZR załącznik nr 1a do Regulaminu - oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z rodzicami.doc) zał. nr 1a

 - oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej  Pobierz plik (72-22 ZR załącznik nr 1b do Regulaminu - oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej.doc) zał. nr 1b

- oświadczenie o dzialalności gospodarczej - ryczałt, karta podatkowa  Pobierz plik (72-22 ZR załącznik nr 1c do Regulaminu - oświadczenie o dzialalności gosp - ryczałt, karta podatkowa.doc) zał. nr 1c

- oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  Pobierz plik (72-22 ZR załącznik nr 1d do Regulaminu - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.doc) zał. nr 1d

- wniosek o ponowne przeliczneie stypendium Pobierz plik (72-22 ZR załącznik nr 1e do Regulaminu - wniosek o ponowne przeliczenie stypendium.doc) zał. nr 1e

Przy ubieganiu się o zwiększenie stypendium socjalnego z uwagi na:

  • zamieszkanie w Domu Studenckim
  • sieroctwo studenta, który nie ukończył 26. roku życia - kserokopie aktów zgonu rodziców.

2. Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych  Pobierz plik (72-22 ZR załącznik nr 2 do Regulaminu - wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych.doc) zał. nr 2

3. Wniosek o zapomogę  Pobierz plik (72-22 ZR załącznik nr 3 do Regulaminu - wniosek o zapomogę.doc) zał. nr 3

4. Wniosek o stypendium Rektora  Pobierz plik (72-22 ZR załącznik nr 4 do Regulaminu - wniosek o stypendium Rektora.doc) zał. nr 4
    wniosek o stypednium Rektora dla tegorocznych maturzystów - laureatów olimpiad i medalistów sportowych Pobierz plik (72-22 ZR załącznik nr 4a do Regulaminu - wniosek o stypendium Rektora dla laureatów i medalistów.doc) zał. nr 4a

5. Klauzula RODO  Pobierz plik (72-22 ZR załącznik nr 5 do Regulaminu - klauzula RODO.doc) zał. nr 5

6. Oświadczenie obywatela Ukrainy o sytuacji rodzinnej i majątkowej (dotyczy osób przybyłych z Ukrainy do Rzeczypopospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022) Pobierz plik (72-22 ZR załącznik nr 6 do Regulaminu - oświadczenie obywatela Ukrainy o sytuacji rodzinnej i majątkowej.doc) zał. nr 6

 

Szczegółowych informacji i pomocy przy składaniu wniosków udzielają cudzoziemcom pracownicy Działu Kształcenia ul. Teatralna 25, pokój 116, w godz. od 8.00 do 15.30. Tel. 95-721-60-92 oraz 95-721-60-21.

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023

Dokumenty obowiązkowe:

1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2021 studenta i członków rodziny (bez względu, czy dochód był wykazywany);

2. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/lub pracodawacy/zleceniodawcy lub oświadczenie studenta i członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021 - zał. nr 1b;

3. oświadczenie studenta i członków rodziny o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej w 2021 r. - zał. nr 1c. W przypadku osób prowadzących działalność należy wykazać sposób opodatkowania i dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierajace informacje o:

  • roku podatkowym,którego zaświadczenie dotyczy,
  • danych płatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, nr PESEL,
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu i stawce podatku (w przypadku opłacania podatku w formie ryczałtu),
  • wysokości zapłaconego podatku (w przypadku opłacania podatku w formie karty podatkowej);

4. oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu: alimenty, gospodarstwo rolne i inne - zał. nr 1d.

Ponadto do wniosku należy dołączyć, odpowiednio do sytuacji rodzinnej:

1. zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w 2021 r. w ha przeliczeniowych;

2. kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dzieci studenta;

3. zaświadczenia ze szkół o nauce rodzeństwa lub dzieci studenta w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023;

4. kopie aktów zgodnu rodziców;

5. kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekajacego rozwód, separację, wysokość przyznanych alimentów, a w przypadku nieotrzymywania alimentów - potwierdzenie egzekucji od komornika/decyzję o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

6. umowę najmu mieszkania z datą aktualną na rok akademicki 2022/2023 - dotyczy studentów niemieszkających w Domu Studenta;

7. zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o aktualnej sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta, wypłaconej pomocy dla studenta i oświadczenie studenta o źródłach utrzymania, w przypadku gdy dochód rodziny netto w przeliczeniu na jedną osobę miesięcznie wynosi do 600 zł netto.

 

 

 

 

Back to top