|       |   EN

KATADRA PRAWA I POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA AJP W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Katedra powstała w 2017 r.

Kierownik katedry: dr hab. Patrycja J. Suwaj, prof. AJP

Pracownicy katedry:

dr Katarzyna M. Samulska

dr Jacek Jaśkiewicz

Pracownicy naukowi katedry koncentrują swoje zainteresowania wokół prawa i procedur administracyjnych, choć niewątpliwie obszar badań jest szerszy i uwzględnia badania dotyczące szeroko pojętej problematyki administracji publicznej, w tym nauki administracji, zarządzania publicznego i polityki publicznej; pole to jest interdyscyplinarne  i wielopoziomowe: krajowe, europejskie oraz globalne.

Badania pracowników katedry koncentrują się także wokół przemian doktrynalnych i systemowych prawa publicznego, w tym aktualnych zagadnień w obszarze aksjomatów prawa administracyjnego, przekształceń procesowych, organizacyjno-prawnych i materialnych. Zakresem badań objęte są zagadnienia europejskiego i globalnego prawa administracyjnego i wpływu tych porządków na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce.

Szczegółowe zadania badawcze w ramach działalności naukowej Katedry wynikać będą z wymienionych wyżej kierunków badawczych. Przewidujemy, że jako badania katedry - będą one miały zarówno charakter badań podstawowych, jak i stosowanych, a niektóre badane kwestie będą mogły być rozważane z perspektywy prac wdrożeniowych (prace koncepcyjne i studialne nad projektami aktów prawnych). Podporządkowane zatem będą nie tylko rozwojowi nauki i wzbogacaniu doktryny, ale i kształceniu młodych kadr naukowych, na co liczymy. Jako katedra planujemy bowiem rozpoczęcie cyklu spotkań naukowych o charakterze otwartym, by dzielić się pomysłami i projektami naukowymi, dyskutować nad nimi i wspólnie ustalać kierunki dalszego rozwoju.

Opracowane zagadnienia zostaną przedstawione w monografiach i pracach zbiorowych katedry, opracowaniach dydaktycznych, a także artykułach problemowych i referatach wygłoszonych na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych.

Stanowić będą także podstawę rozpraw, w przygotowaniu i planach – dwie rozprawy habilitacyjne.

Wyrażamy nadzieję, że uzyskane wyniki prac i badań będą także wykorzystywane we współpracy ze środowiskiem lokalnym -  władzami lokalnymi, organami administracji rządowej, a także w ramach profesjonalizacji korpusu urzędniczego. 

Najbliższe plany katedry:

Organizacja w dniu 6 kwietnia 2018 r. konferencji naukowej łączącej środowisko akademickie i praktyków pt. Przekształcenia prawa administracyjnego proceduralnego z perspektywy praktyki i teorii. Do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu zaprosiliśmy naukowców, członków samorządowych kolegiów odwoławczych oraz sędziów zainteresowanych przemianami w tym obszarze.

Uczestnictwo w Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, organizowanego przez WPiA UW, czerwiec Warszawa 2018 r.

 

Pobierz plik (CV prof. AJP dr hab Patrycja Suwaj.doc) CV prof. AJP dr hab Patrycja Suwaj.doc

Pobierz plik (dr Jacek Jaśkiewicz dorobek.docx) dr Jacek Jaśkiewicz dorobek.docx

Pobierz plik (dr Katarzyna Samulska dorobek.docx) dr Katarzyna Samulska dorobek.docx

Pobierz plik (Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego.pdf) Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego.pdf

 

Back to top