|       |   EN

Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (profil praktyczny).

Studia jednolite magisterskie - stacjonarne i niestacjonarne trwają 5 lat (10 semestrów).

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób, które są zainteresowane pracą w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszskolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

Studia mają charakter praktyczny - oprócz zajęć dydaktycznych: wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, studenci odbywają obowiązkowe praktyki. Kończą się złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym.

Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w:

  • placówkach wychowania przedszkolnego: przedszkolach, punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkole;
  • klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich ma uprawnienia do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

Back to top