|       |   EN

KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Na kierunku finanse i rachunkowość o profilu praktycznym studenci odbywają trzymiesięczne praktyki zawodowe, podczas których weryfikują swoją wiedzę w praktyce, sprawdzają i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz zapoznają się z rynkiem pracy. 

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Studia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ o profilu praktycznym dostarczają wszechstronnej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz wyposażają studenta  w umiejętności i kompetencje niezbędne w analizowaniu zjawisk i procesów finansowych.

Absolwent kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ opisuje mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, instytucji rynków finansowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, rozróżnia i charakteryzuje zjawiska oraz procesy finansowe, a także wyjaśnia prawidłowości nimi rządzące, wymienia i charakteryzuje metody oraz narzędzia z zakresu finansów i rachunkowości, analizuje przyczyny i przebieg procesów gospodarczych oraz zjawisk finansowych, prognozuje procesy gospodarcze i zjawiska finansowe posługując się standardowymi metodami i narzędziami stosowanymi w rachunkowości i finansach, wykorzystuje wiedzę z dziedziny finansów i rachunkowości do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, swobodnie porozumiewa się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, podejmuje decyzje obarczone różnym ryzykiem oraz przewiduje ich konsekwencje, jest kreatywny i przedsiębiorczy oraz wykazuje się twórczym myśleniem, a także otwartością na zmiany, jest przygotowany do kształcenia na studiach drugiego stopnia.


MODUŁY do wyboru po I roku studiów:

- bankowość

- rachunkowość i podatki

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej przez Senat.


Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość znajdują zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych, administracji centralnej i lokalnej, firmach konsultingowych i organizacjach non-profit. Zdobyte umiejętności umożliwiają podjęcie pracy na stanowiskach menedżerów, analityków gospodarczych, ekspertów w instytucjach lokalnych i centralnych. Absolwent przygotowany jest również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia lub pokrewnym kierunku.

Back to top