|       |   EN

(profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.

 

Po I roku studiów student wybiera:

- specjalizację nauczycielską, lub

- specjalizację translatorską.

Uruchomienie specjalizacji uzależnione jest od zgłoszenia sie odpowiedniej liczby studentów określonej w Uchwale Senatu AJP.

 

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

 

PRZEDMIOTY OGÓLNE: historia filozofii, język łaciński, technologie informacyjne, bezpieczeństwo i higiena pracy, lektorat języka obcego, kultura języka polskiego, ochrona własności intelektualnej, wychowanie fizyczne, wykład ogólnouczelniany.
Przedmioty podstawowe: praktyczna nauka języka angielskiego – słuchanie i mówienie, praktyczna nauka języka angielskiego – czytanie i mówienie, praktyczna nauka języka angielskiego – pisanie, praktyczna nauka języka angielskiego – gramatyka praktyczna, praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka.
Przedmioty kierunkowe: gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, wstęp do językoznawstwa,  historia krajów angielskiego obszaru językowego, kultura krajów angielskiego obszaru językowego, historia literatury angielskiej, historia literatury amerykańskiej, wstęp do literaturoznawstwa, wiedza o akwizycji i nauce języków, teoretyczne podstawy uczenia się języków obcych, seminarium dyplomowe.
Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej: dydaktyka ogólna, dydaktyka języka angielskiego, wprowadzenie do psychologii, psychologia rozwojowa i wychowawcza, pedagogika ogólna, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, emisja głosu z ergonomią, projekt, praktyka.
Przedmioty specjalizacji nienauczycielskiej – translatorskiej: tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemne, rozumienie tekstów fachowych, podstawy translatoryki, stylistyka dla tłumaczy, projekt, praktyka.

Absolwent posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów danego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Posiada kompetencje do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również do nauczania języka obcego w szkole podstawowej.

Back to top