|       |   EN

KIERUNEK – RATOWNICTWO MEDYCZNE, Studia I stopnia (profil praktyczny) 

Studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne w pełni wpisują się w misję i strategią rozwoju Uczelni oraz są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (poz. 1573).

Studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne dostarczają studentom aktualną  wiedzę  medyczną oraz kształtują umiejętności praktyczne  i kompetencje pozwalające na udzielanie świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego na najwyższym poziomie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa własnego i pacjenta.  Kształtują one też nienaganne postawy etyczno-moralne, a także umiejętności zarządzania pracą własną i całego zespołu.

Ogólne cele kształcenia na kierunku studiów ratownictwo medyczne o profilu praktycznym w zakresie wiedzy obejmują:  medyczne czynności ratunkowe; problematykę z zakresu dyscyplin naukowych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu – w stopniu podstawowym; systemy ratownictwa medycznego w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach; regulacje prawne, zasady etyczne i deontologię, odnoszące się do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

 W zakresie umiejętności absolwent kierunku ratownictwo medyczne potrafi: rozpoznawać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego; prowadzić medyczne czynności ratunkowe;  podejmować działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;  współdziałać z pracownikami jednostek systemu ratownictwa medycznego i innych podmiotów w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach; inicjować, wspierać i organizować działania społeczności lokalnej na rzecz upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy;  promować znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych; planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy.

 W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:  aktywnego słuchania, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem; dostrzegania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta; samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie jego praw;  organizowania pracy własnej i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym; dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych; kierowania się dobrem pacjenta.

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne jest  przygotowany m.in. do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania sytuacji oraz identyfikowania zagrożeń wtórnych dla pacjenta i służb ratunkowych na miejscu prowadzenia działań ratowniczych;

 2) oceniania stanu poszkodowanego w celu ustalenia postępowania ratunkowego;

3) wykonywania medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

 4) prowadzenia działań ratunkowych, w tym segregacji medycznej w wypadkach masowych i katastrofach;

5) komunikowania się z poszkodowanym, jego rodziną (opiekunem), świadkami zdarzenia, członkami zespołów ratownictwa medycznego, pracownikami szpitalnego oddziału ratunkowego oraz ratownikami innych służb powołanych do niesienia pomocy;

6) organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycznych czynności ratunkowych.

Back to top