|       |   EN

 (profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3,5 roku (6 semestrów).

Możlwiość studiowania w trybie DUALNYM tj. połączenie studiowania na Uczelnia z realizacją stażu w zakładzie pracy. 

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 6-miesięczne praktyki.

 

Studia na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA o profilu praktycznym dotyczą bezpieczeństwa ludzi, maszyn, konstrukcji i systemów informatycznych. Zatem studiowanie inżynierii bezpieczeństwa oznacza naukę diagnozowania i oceny zagrożeń na etapie projektowania i konstrukcji maszyn, urządzeń i systemów, które podniosą poziom bezpieczeństwa. Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa są również związane z diagnozowaniem i oceną bezpieczeństwa w warynkach eksploatacyjnych oraz działaniem ograniczającym poziom ewentualnych zagrożeń. Inżynier po ukończeniu tego kierunku posiada także i potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, psychologii, rozwiązań prawnych oraz obciążeń organizmu człowieka w warunkach stresu i innych nadmiernych obciążeń.

W celu rozszerzenia wiedzy możliwe jest dokonanie wyboru modułu uzupełniającego:

1. Bezpieczeństwo techniczne

Program kształcenia modułu umożliwia poznanie zasad bezpiecznej obsługi maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych oraz zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dla maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych. Studenci są przygotowani do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie monitorowania, procesów decyzyjnych, eksploatacji i diagnostyki systemów i urządzeń oraz sposobów zarządzania nimi w zakresie inżynierii eksploatacji tych urządzeń.

2. Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Program kształcenia  modułu umożliwia poznanie metod sprawnego funkcjonowania firm, które potrzebują zarówno bezpiecznego przechowywania informacji, jak i kontroli dostępu oraz bezpieczeństwa polegającego na zapewnieniu nieprzerwanej pracy. Studenci są przygotowani do wykonywania zadań zabezpieczających systemy komputerowe przedsiębiorstwa. W trakcie nauki studenci zapoznają się z prawnymi aspektami zabezpieczania informacji, szeroko pojętym bezpieczeństwem w systemach komputerowych oraz z problemami bezpieczeństwa w inżynierii oprogramowania.

3. Bezpieczeństwo publiczne

Program kształcenia modułu jest skonstruowany w taki sposób, aby absolwent specjalności miał wiedzę o zagrożeniach powstających w miejscu pracy, czynnikach uciążliwych i szkodliwych zwiazanych ze środowiskami pracy, a także o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy. Studenci są przygotowani do identyfikacji zagrożeń i kształtowania właściwych, bezpiecznych warunków pracy oraz ich weryfikacji. Kształcenie w tej specjalności obejmuje także zagadnienia z zakresu ergonomii, w tym kształtowania struktury przestrzennej, biomechaniki, medycyny pracy, a także ekonomiki i psychologii pracy. Ważną rolę w procesie kształcenia odgrywa zarządzanie bezpieczeństwem, jakością, zarządzanie środowiskowe oraz wiedza z zakresu prawa pracy.


Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci mogą być zatrudnieni jako inżynier bezpieczeństwa maszyn, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, inżynier utrzymania ruchu, inżynier serwisu, inżynier procesu. Mogą zajmować w przedsiębiorstwach m. in. stanowiska pracy: specjalista ds. bezpieczeństwa IT, architekt bezpieczeństwa systemów, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, inżynier bezpieczeństwa, inżynier systemowy ds. pamięci masowych i systemów wykonywania kopii zapasowych. Mogą zajmować również w przedsiębiorstwach m.in. stanowiska pracy: specjalista ds. bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach państwowych i samorządowych, wykładowca BHP, projektant stanowisk pracy, inspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy.

Back to top