|       |   EN

 

(profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Możlwiość studiowania w trybie DUALNYM tj. połączenie studiowania na Uczelnia z realizacją stażu w zakładzie pracy. 

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 6-miesięczne praktyki.

 

Studia I stopnia na kierunku INFORMATYKA stwarzają możliwość zdobycia wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej oraz specjalistycznej. W trakcie studiów studenci poznają metody tworzenia narzędzi informatycznych związanych z nowoczesnymi technologiami. W ramach odbywanych praktyk studenci zdobywają doświadczenie w rzeczywistym środowisku zawodowym. Działające studenckie koła naukowe umożliwiają pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami. Studenci kierunku INFORMATYKA zdobywają wiedzę w obszarze metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z obsługą sprzętu informatycznego, programowaniem i praktycznym posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych. Studiowanie kierunku INFORMATYKA jest najlepszą drogą do samorealizacji oraz zdobycia ciekawej pracy w firmach informatycznych wytwarzających i utrzymujących systemy informatyczne, firmach zajmujących się wdrażaniem sprzętu i oprogramowania oraz we wszelkich innych przedsiębiorstwach i instytucjach wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne.

W celu rozrzeszenia wiedzy możliwe jest dokonanie wyboru modułu uzpełniającego w zakresie:

1. Tworzenie aplikacji internetowych

Program modułu umożliwia poznanie metod i technik projektowania i wytwarzania serwisów internetowych, w tym także administrowania serwerami baz danych. Specjalność ta umożliwia nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi programistycznych, graficznych oraz serwerów bazodanowych, które znajdują szerokie zastosowanie w praktyce zawodowej. Studenci nabywają praktyczne umiejętności wymagane do tworzenia programów i usług sieciowych, aplikacji moblinych dla urządzeń przenośnych oraz bazodanowych serwisów internetowych.

2. Projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych

Program modułu umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania konstrukcji i eksploatacji sieci komputerowych. Studenci nabywają także umiejętności organizacji i administrowania systemami i sieciami komputerowymi oraz projektowania i administrowania systemami baz danych. Studenci uzyskują kluczową dla pracy zawodowej wiedzę z zakresu systemów transmisji danych, bezpieczeństwa danych, sposobów wymiany informacji między komputerami, jak i budowy, eksploatacji, projektowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych, a także ich praktycznych zastosowań.

3. Automatyka i mechatronika

Specjalność: mikroprocesorowe systemy sterowania umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania układów programowalnych do celów sterowania, automatyki i przetwarzania sygnałów w sprzęcie powszechnego użytku oraz w aparaturze przemysłowej. Studenci mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności projektowania systemów sterowania i automatycznej regulacji z wykorzystaniem sterowników PLC oraz wykorzystania interfejsów cyfrowych stosowanych w nowoczesnych urządzeniach przemysłowych i aparaturze powszechnego użytku. Studenci zdobywają istotne w pracy zawodowej kompetencje w zakresie stosowania nowoczesnych urządzeń i podzespołów peryferyjnych do przetwarzania sygnałów elektrycznych i nieelektrycznych wykorzystywanych w przemyśle.


Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku INFORMATYKA zdobywają wykształcenie umożliwiajace zatrudnienie na stanowiskach: analitycy systemowi i biznesowi, projektanci oprogramowania, programiści oprogramowania, testerzy oprogramowania. Są również przygotowani do pracy jako projektanci systemów mikroprocesorowych, programiści języków niskopoziomowych, konstruktorzy i operatorzy systemów sterowania. Absolweci zdobywając wiedzę z obszaru projektowania i eksploatacji sieci komputerowych mogą zdobyć zatrudnienie na stanowiskach: architekci sieci, administratorzy systemów, serwerów i sieci komputerowych, operatorzy sieci.

 

 

 

Back to top