|       |   EN

Kredyty studenckie

O kredyt studencki można ubiegać sie przez cały rok.

Kredyt studencki może otrzymać student, który nie ukończył 30 roku życia.

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

- PKO Bank Polski S.A.,

- Bank PEKAO S.A.,

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

- SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

  • oświadczenie o wysokości dochodu i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
  • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia,
  • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

 We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł.

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2022/2023 miesięczny dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniający do otrzymania kredytu studenckiego wynosi 3.000 zł (kwota netto)

Kredyt studencki może być wypłacany studentom przez okres 6 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim.

Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego. W okresie pobierania transz kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

Na wniosek kredytobiorcy kredyt może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

  • w 50% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie do 1%,
  • w 35% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 1,01% do 5%,
  • w 20% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 5,01 do 10%

- najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskiech w danym roku akademickim.

Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz.U. poz. 2468).

Szczegółowe informacje na temat systemu kredytów studenckich znajdują się na http://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-kredytach-studenckich-doktoranckich

Back to top