|       |   EN

Koordynator ds. dostępności

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, należy w szczególności: 

  1. wykonanie inwentaryzacji (audytów architektonicznych) obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  2. identyfikacja wymagań osób ze szczególnymi potrzebami;
  3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Akademii im. Jakuba z Paradyża;
  5. monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji Akademii im. Jakuba z Paradyża pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  6. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego;
  7. przedstawianie Rektorowi Akademii Im. Jakuba z Paradyża bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań;
  8. realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848);

Kontakt

Akademia im. Jakuba z Paradyża
ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Ewa Harasimowicz

Koordynator ds. dostępności w Akademii im. Jakuba z Paradyża

tel.  95 727 95 15 e-mail: eharasimowicz@ajp.edu.pl

 Ważne linki i dokumenty

Zarządzenie nr 30/0101/2020 Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zespołu ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Plan działania

Back to top