|       |   EN

 Komunikat Nr 2/140/2022

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w roku akademickim 2022/2023 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

 

I. Organizacja zajęć w siedzibie i poza siedzibą Akademii im. Jakuba z Paradyża

1. Kształcenie w Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP, na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2022/2023 odbywa się w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie zdalnym, o którym mowa w Komunikacie Nr 1/140/2022 Rektora AJP z dnia 12 września 2022 r. w sprawie trybów prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023 w AJP, z zastrzeżeniem ust. 2-18. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej rektor może zmienić tryb kształcenia.

2.Zajęcia, które ze względu na etap kształcenia lub specyfikę mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, odbywają się w trybie zdalnym, poza siedzibą AJP, na studiach:

1) stacjonarnych w środy;

2) niestacjonarnych w piątki.

Przedmiotowy nakaz organizacji zajęć w trybie zdalnym dotyczy części wykładów, konwersatoriów, seminariów, proseminariów i ćwiczeń wskazanych przez dziekana. Pozostałe zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym, w siedzibie AJP, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2.

3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone będą w trybie hybrydowym z elementami kształcenia zdalnego, gdzie 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie, poza siedzibą AJP, w ramach zajęć terenowych. Pozostałe 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywających się w trybie zdalnym realizowane będzie w formie samokształcenia kierowanego. Formę organizacji zajęć prowadzonych w ramach sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego AJP ustala Zarząd Klubu w porozumieniu z kierownikiem Zakładu Wychowania Fizycznego AJP w zależności od sytuacji epidemicznej.

4. Zajęcia sportowe Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz treningi i rozgrywki ligowe Klubu Sportowego ENEA AZS AJP Gorzów odbywają się w siedzibie AJP, z wyłączeniem zajęć na siłowni.

5. Lektoraty języków obcych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich odbywać się będą wyłącznie w trybie zdalnym.

6. Kształcenie w ramach wymiany międzynarodowej dla studentów odbywających część studiów w AJP odbywa się na zasadach określonych w niniejszym komunikacie.

7. Praktyki na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich odbywają się w formie ustalonej przez opiekuna praktyk zawodowych za zgodą właściwego dziekana. Praktyki na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym odbywają się w formie ustalonej przez podmiot, w którym mają miejsce.
O miejscu i formie odbywania praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym informuje studentów właściwy dziekan.

8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich sprawuje właściwy dziekan.

9. Kształcenie na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia może być prowadzone w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie zdalnym (co najmniej 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie), albo kształcenia w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie stacjonarnym (co najmniej 25% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie). Rekomenduje się prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jednak ze względu na specyfikę poszczególnych programów studiów podyplomowych lub innych form kształcenia, dopuszcza się organizację części lub całości zajęć w siedzibie AJP. Decyzję o realizacji części lub całości zajęć w siedzibie AJP podejmuje dziekan – w przypadku studiów podyplomowych na wniosek właściwego kierownika tych studiów.

10. Zajęcia realizowane przez pracowników AJP w ramach klas patronackich będą prowadzone w trybie zdalnym lub w siedzibie szkoły średniej. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dla danej klasy patronackiej określa dziekan wydziału, którego pracownikiem jest prowadzący zajęcia.

11. Wszystkie zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w trybie zdalnym będą prowadzone w czasie rzeczywistym, w formie synchronicznego kontaktu ze studentami/słuchaczami na platformie MS Teams w terminach wskazanych w planach zajęć.

12. Zmiana terminu odbywania zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wymaga zgody studentów/słuchaczy oraz dziekana i zgłoszenia tego faktu do sekretariatu dziekana w celu dokonania korekty rozkładu zajęć.

13.AJP zapewnia pracownikom dostęp do szerokopasmowego Internetu w swojej siedzibie. Pracownicy mogą korzystać z sieci we własnych pokojach lub salach dydaktycznych wcześniej zarezerwowanych w Dziale Administracyjnym na adres mbedarz@ajp.edu.pl lub ezygarlowska@ajp.edu.pl.

14. Przy układaniu planu zajęć dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, dziekan kieruje się następującymi wytycznymi:

1) blokowanie zajęć w sposób umożliwiający przeprowadzenie co najmniej czterogodzinnego pasma zajęć z jednym wykładowcą;

2) rozpoczynanie zajęć w pasmach, o których mowa w pkt 1, o różnych godzinach np.: 8:00, 8:15, 8:30 itd., w celu upłynnienia i zmniejszenia potoków studentów/słuchaczy w ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych w budynkach AJP;

3) możliwości wprowadzania kilku minutowej przerwy po każdych 40 minutach zajęć, w tym wietrzenie pomieszczenia połączone z odkażaniem klamek bez przemieszczania się studentów/słuchaczy biorących udział w zajęciach.

15. Plany zajęć dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zostaną udostępnione na stronie internetowej AJP do dnia 30 września br. Zajęcia zdalne odbywać się będą wyłącznie zgodnie z planem zajęć.

16. Na pierwszych zajęciach prowadzący ma obowiązek przedstawić studentom/słuchaczom wymagania konieczne do rozliczenia ich semestralnej pracy. Sposób zaliczenia przedmiotu powinien być przedstawiony w dwóch wariantach:

1) wariant tradycyjny (w przypadku możliwości przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu z zajęć, w siedzibie AJP);

2) wariant zdalny – w przypadku braku możliwości zaliczenia w siedzibie AJP.

17. Co najmniej 50% pierwszych zajęć studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, odbywa się obligatoryjnie w trybie stacjonarnym, w siedzibie AJP, w terminach wskazanych w planie zajęć, z zachowaniem reżimu sanitarnego, o którym mowa w rozdziale IV.

18. AJP zastrzega sobie prawo przywrócenia prowadzenia wszystkich zajęć w siedzibie AJP w wypadku zniesienia stanu epidemii albo wprowadzenia wyłącznie kształcenia w trybie zdalnym, w wypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej. Przywrócenie zajęć w siedzibie AJP zostanie zakomunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem.

II. Biblioteka Główna im. Elizy Orzeszkowej AJP

1. Korzystanie z zasobów Biblioteki przez studentów/słuchaczy odbywa się, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w szczególności dotyczy to:

1) zachowania bezpiecznej odległości;

2) przemieszczania się tylko w wyznaczonych do tego miejscach;

2. Godziny otwarcia:

1) Biblioteka Główna:

a) poniedziałek: 12:00-16:00

b) od wtorek do piątek: 9:00-17:00,

c) sobota: 9:00-15:00,

2) Biblioteka Wydziału Humanistycznego:

a) poniedziałek: 12:00-16:00

b) wtorek i piątek: 9:00-17:00,

c) środa i czwartek: 9:00-15:00,

d) druga sobota w miesiącu (zjazdowa): 9:00-15:00.

II. Reżim sanitarny w siedzibie AJP.

1. Studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w siedzibie AJP wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i zaleceń AJP.

2. W siedzibie AJP obowiązuje nakaz noszenia w widocznym miejscu legitymacji pracowniczych i studenckich.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Back to top