|       |   EN

Cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego.

 

Cudzoziemcy z Unii Europejskiej rekrutują się według ogólnych zasad rekrutacji:  http://www.ajp.edu.pl/ogolne-warunki-rekrutacji.html


Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej
w celu przyjęcia na studia w AJP muszą:

1. zarejestrować się w systemie e-rekrutacja https://ehms.ajp.edu.pl/e-rekrutacja/standard/ wybierając wydział i kierunek studiów i wydrukować wypełnione podanie. Elektroniczna rejestracja rozpocznie się w połowie czerwca 2023.

2. zapłacić opłatę rekrutacyjną 85 zł (formularz opłaty generuje się wraz z podaniem),

3. dostarczyć wymagane dokumenty (lista dokumentów poniżej):

- pocztą na adres:

Dział Współpracy Międzynarodowej
Akademia im. Jakuba z Paradyża
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski

z dopiskiem "REKRUTACJA"

- lub osobiście do Działu Współpracy Międzynarodowej, ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski, pokój 109, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 12:00.

 

Kontakt i przyjmowanie dokumentów:

mgr Aleksandra Piotrowiak
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 721-60-70
email: apiotrowiak@ajp.edu.pl

 

1.  Dokumenty wymagane od kandydata cudzoziemca na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie:

      1) podanie na obowiązującym w AJP formularzu, wypełnionym elektronicznie w trakcie rejestracji na studia,

      2) świadectwo dojrzałości (o pełnym średnim wykształceniu) – kandydat dostarcza oryginał świadectwa wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula RP urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji został wydany dokument (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu),

      3) kolorowa fotografia o wymiarach 20 mm x 25 mm zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

      4) dowód opłaty rekrutacyjnej,

      5) paszport do wglądu (lub kserokopia w przypadku wysyłania dokumentów pocztą),

      6) jeśli dotyczy - kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach określonych w punkcie 3. od 1) do 4) (oryginał do wglądu).

Zagraniczne świadectwo może być uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub – w przypadku braku umowy -  w trybie nostryfikacji. Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim lub kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację.

W wyniku nostryfikacji za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości uznaje się świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą, jeżeli uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo.

Wyniki zagranicznego egzaminu maturalnego przeliczane są proporcjonalnie na wyniki "starej matury" lub "nowej matury" zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku studiów, przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej w kraju wydania świadectwa.


2.  Dokumenty wymagane od kandydata cudzoziemca na studia drugiego stopnia:

      1) podanie na obowiązującym w AJP formularzu, wypełnionym elektronicznie w trakcie rejestracji na studia,

      2) dyplom ukończenia studiów z suplementem – absolwenci uczelni ukończonych za granicą dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu),

      3) kolorowa fotografia o wymiarach 20 mm x 25 mm zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

      4) dowód opłaty rekrutacyjnej,

      5) paszport do wglądu (lub kserokopia w przypadku wysyłania dokumentów pocztą),

      6) jeśli dotyczy - kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach określonych w punkcie 3. od 1) do 4) (oryginał do wglądu).

Zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą może być uznany za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub – w przypadku braku umowy – w trybie nostryfikacji.

Nostryfikacji dyplomów dokonuje się zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881).

3.  Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się cudzoziemca, który może podjąć studia na podstawie:

      1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,

      2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez AJP, na zasadach określonych w tych umowach,

      3) decyzji ministra,

      4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,

      5) decyzji administracyjnej Rektora.  

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 w Akademii im. Jakuba z Paradyża określa Uchwała Nr 29/000/2021 Senatu AJP z dnia 22 czerwca 2021 r.:

word.gif

 US 29/000/2021 warunki i tryb rekrutacji 2022/2023

 

POBYT NA TERYTORIUM RP

Cudzoziemcy podejmujący studia w Polsce zobowiązani są posiadać wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Na terenie województwa lubuskiego sprawy związane z legalizacją pobytu cudzoziemców prowadzone są w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, adres: ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski.


UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE CUDZOZIEMCÓW

I. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta i paszportu. Student, który zawrze umowę i terminowo opłaca składki ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które zawarły umowę na świadczenie opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od podpisania umowy student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając druk ZUS ZZA. Składkę z tytułu umowy należy wpłacać na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia lub po miesiącu zaległości w opłacaniu składek bądź powstaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. zawarcie umowy o pracę. Dokumentem potwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest egzemplarz umowy oraz odcinek opłaty składki za ostatni miesiąc.

Umowę można podpisać w delegaturze Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Pionierów 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski. tel. +48 95 733 63 37 lub +48 95 733 63 38.

Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i uznanym za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uczelnia po wypełnieniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

II. Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub – jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania – zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.

 

 

 

Back to top