|       |   EN

I.

Uczestnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża (AJP) w programie Erasmus+ przyczynia się do osiągania celów zawartych w misji uczelni, tj. celów edukacyjnych, obywatelskich, społecznych i kulturotwórczych, między innymi przygotowanie do życia w warunkach zmieniających się potrzeb uczących się generacji, przemieszanie kultur, nacji, systemów wartości; akceptacja standardów i norm międzynarodowych, szczególnie tych, które służą wzajemnemu porozumiewaniu się i współpracy; intensywny rozwój kadry naukowej.

Uczestnictwo w programie Erasmus+ pozwala również realizować opisane w uczelnianej strategii rozwoju założenia, tj. rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy uczelniami, motywowanie młodzieży do systematycznego podnoszenia poziomu wykształcenia poprzez m.in. pozyskiwanie stypendiów w ramach projektów unijnych oraz nadanie priorytetowego charakteru kształceniu umiejętności kluczowych (tj. komunikacja interpersonalna, komunikacja językowa, współpraca, mobilność, radzenie sobie w sytuacjach problemowych, przedsiębiorczość, kompetencje interpersonalne i obywatelskie, świadomość kulturowa) i kształtowanie postaw kreatywnych.

Uczelniana EPS zakłada osiągnięcie międzynarodowego charakteru kształcenia, wysoką jakość mobilności akademickiej, stosowanie równości szans, przejrzystych zasad rekrutacji i dystrybucji środków, zapewnienie pełnej uznawalności okresów studiów i praktyki za granicą, uznanie działań dydaktycznych i szkoleniowych podejmowanych przez pracowników podczas okresu mobilności. AJP poprzez uczestnictwo w programie osiąga powyższe założenia, a mobilność pełni niezwykle istotną rolę w realizacji strategicznych założeń uczelni.

Założenia polityki międzynarodowej uczelni i dalszy rozwój programu Erasmus+ przyczyniają się do tworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji. Uczelnia zgodnie z założeniami EPS automatycznie uznaje okresy nauki za granicą, nie wymagając od studenta zaliczenia dodatkowych zajęć ani zdania egzaminów, mobilność w programie Erasmus+ przyczynia się do poprawy nauczania i uczenia się języków obcych, każdy student niezależnie od swojego statusu społeczno-ekonomicznego ma dostęp do kształcenia i możliwość wyjazdu za granicę, dzięki funduszom z programu Erasmus+ uczelnia co roku organizuje Festiwal Nauki i Kultury Europejskiej, który promuje dziedzictwo kulturowe Europy i jej różnorodność, daje poczucie tożsamości europejskiej.

The participation of Jacob of Paradies University (AJP) in Erasmus+ Program contributes to the attainment of the goals contained in the mission statement of the University; in particular, educational, civic, social and culture-making goals, including: preparing for life in conditions of changing needs of learner generations; intermingling of cultures, nations and value systems; the acceptance of international standards and norms, especially the ones that enhance mutual communication and cooperation; professional development of academic staff.

AJP’s participation in the Program also facilitates the achievement of targets included in the University’s strategy, such as: developing cooperation with foreign partners through exchange of experience and knowledge transfer between universities; motivating students to improve their educational attainment through, i.a., sourcing scholarships within the framework of EU projects; prioritizing the acquisition of key competences (i.e., interpersonal communication, linguistic communication, cooperation, mobility, the ability to deal with difficulties, resourcefulness, interpersonal and civic competences, cultural awareness) and promoting creative attitudes.

The University’s EPS assumes the pursuit of internationalization of education and high-quality academic mobility, the application of the principle of equal opportunities, transparent rules of recruitment and distribution of funding, ensuring full recognition of periods of study and training abroad, and in the case of staff mobility, ensuring recognition for their teaching and training activities undertaken during the mobility period. By virtue of participation in the Programme, AJP succeeds in achieving the above strategic objectives and mobility plays a vitally important role in this regard.

The University’s international policy and a further development of Erasmus+ Program contribute to the creation of the European Education Area. In accordance with its EPS, the University grants automatic recognition of periods of study abroad without any additional work or assessment of the student. The Erasmus+ mobility contributes to the improvement of foreign language teaching and learning; regardless of the socio-economic status, each student is provided access to education and an opportunity to travel abroad. Each year, thanks to Erasmus+ funding, the University is able to organize a European Culture and Science Festival, which promotes the European cultural heritage and diversity and increases the sense of European identity.
 

II.

AJP realizuje i planuje nadal realizować działania w ramach akcji 1 programu Erasmus+ „Mobilność edukacyjna” z krajami programu i krajami partnerskimi (projekty KA103 i KA107). W ramach tych projektów podejmowane są następujące rodzaje działań: mobilność studentów w celu studiowania i w celu zrealizowania praktyki, mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych.

Współpraca i mobilność międzynarodowa AJP realizowana jest w ramach umów podpisywanych z instytucjami zagranicznymi, wg opracowanego programu obejmującego różne dziedziny: mobilność w ramach programu Erasmus, realizację wspólnych studiów, wymianę studentów na krótkoterminowe praktyki, organizację wspólnie z partnerami zagranicznymi międzynarodowych konferencji naukowych, a następnie publikacji naukowych, także organizację konkursu polskiej ortografii dla studentów na Ukrainie i kolejnych edycji Festiwalu Nauki i Kultury Europejskiej z udziałem przedstawicieli zagranicznych uczelni.

AJP planuje realizować działania w ramach akcji 2 – „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”. Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Liderem tego projektu jest AJP. W skład konsorcjum weszli partnerzy z Polski, Niemiec, Słowacji oraz USA. Zaproponowany projekt jest odpowiedzią na współczesne wyzwania globalnej transformacji gospodarek w kierunku Przemysłu 4.0. Kluczowym elementem tego procesu jest odpowiednie przygotowanie kadry, która zarządzać będzie tą zmianą rozumiejąc zarówno uwarunkowania i korzyści jakie daje Przemysł 4.0, dlatego efektem projektu będzie modernizacja oferty dydaktycznej, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.

Koordynacyjną rolę w zakresie współpracy międzynarodowej pełni Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, który prezentuje program i nowe kierunki rozwoju współpracy międzynarodowej oraz coroczne sprawozdania na posiedzeniach Senatu. Koordynator programu Erasmus nadzoruje realizację zadań zgodnie z założeniami programu Erasmus. Dział Współpracy Międzynarodowej informuje dziekanów i całą społeczność akademicką o planowanych lub podejmowanych działaniach (np. rekrutacja na wyjazdy z programu Erasmus), o nowych inicjatywach, konkursach i propozycjach współpracy międzynarodowej. Wszelkie decyzje dotyczące współpracy międzynarodowej podejmuje Rektor.

Uczestnictwo w programie Erasmus+, realizowanie projektu "Mobilność edukacyjna" i poszczególnych rodzajów mobilności: studentów i pracowników, pozwala uczelni realizować opisane w swej strategii rozwoju założenia, tj. rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy uczelniami, motywowanie młodzieży do systematycznego podnoszenia poziomu wykształcenia poprzez m.in. pozyskiwanie stypendiów w ramach projektów unijnych, przez co możliwe jest kształcenie umiejętności kluczowych (tj. komunikacja interpersonalna, komunikacja językowa, współpraca, mobilność, radzenie sobie w sytuacjach problemowych, przedsiębiorczość, kompetencje interpersonalne i obywatelskie, świadomość kulturowa) i kształtowanie postaw kreatywnych. Studenci potwierdzają w indywidualnych raportach, iż lepiej znają swoje mocne i słabe strony, lepiej adaptują się i odnajdują w nowych sytuacjach. Pracownikom naukowo-dydaktycznym naszej uczelni projekt umożliwia doskonalenie zawodowe, polepszenie jakości nauczania poprzez kontakt z odmiennym międzynarodowym środowiskiem młodzieży oraz wymianę doświadczeń z pracownikami zagranicznych ośrodków akademickich i innych instytucji. Pracownicy mają też możliwość podnieść swoje społeczne, językowe i kulturowe kompetencje oraz zwiększyć swoją satysfakcję z pracy, co automatycznie przekłada się na jakość pracy na rzecz naszych studentów. Po powrocie ze szkoleń i wykładów wdrażają w praktyce doświadczenie zdobyte w zagranicznych instytucjach, dzielą się tym doświadczeniem z innymi pracownikami, angażują się w działania w zakresie mobilności zarówno ze studentami, jak i innymi pracownikami, promując program Erasmus+ i możliwości, jakie on oferuje.

AJP implements and plans to continue to implement actions under Erasmus+ Key Action 1: “Learning Mobility”, together with program countries and partner countries (projects KA103 and KA107). Actions implemented under these projects include: the mobility of students for the purposes of studying and traineeship and the mobility of staff for the purposes of teaching and receiving training.

AJP’s cooperation and international mobility is implemented within the frameworks of bilateral agreements signed with foreign institutions on the basis of a program drawn up to cover a range of activities: mobility under the Erasmus Program, joint degree programs, student exchange for the purpose of short-term traineeship, joint organization of international scientific conferences and the following publication of conference papers, joint organization of the periodic Polish Orthography Contest in Ukraine and of the annual European Culture and Science Festival, attended by representatives of foreign higher education institutions.

AJP intends to implement actions under Key Action 2: “Partnerships for Innovation” and “Partnerships for Cooperation and Exchanges of Practices”. AJP is the leader of the project named Strategic partnerships for higher education, whose consortium is composed of Polish, German, Slovak and American partners. The project is a response to the challenges of the global economy transformation towards Industry 4.0. A crucial part of this process is the proper training of staff that will manage this change, aware of the circumstances and benefits that it brings. Therefore, the project is designed to result in the modernization of didactic offer and its better adjustment to the needs of society and economy as well as higher quality of education.

International cooperation is coordinated by the Rector’s Plenipotentiary for International Cooperation, who presents the program and new directions in international cooperation and annual reports to the Senate of the University. The Erasmus Programme Coordinator monitors the fulfilment of tasks in accordance with the Erasmus Programme objectives. The International Relations Department regularly updates the Deans and the whole academic community on the activities envisaged and undertaken (e.g., recruitment for the Erasmus mobility), new initiatives, competitions and offers of international cooperation. Any decisions relating to international relations are made by the Rector.

Participation in the Erasmus+ Programme and the implementation of the “Learning Mobility” project with its particular types: student mobility and staff mobility, provides a framework for the attainment of goals outlined in the university strategy: developing cooperation with foreign partners through exchange of experience and knowledge transfer between universities; motivating students to improve their educational attainment through, i.a., sourcing scholarships within the framework of EU projects; prioritizing the acquisition of key competences (i.e., interpersonal communication, linguistic communication, cooperation, mobility, the ability to deal with difficulties, resourcefulness, interpersonal and civic competences, cultural awareness) and promoting creative attitudes. In their individual reports, students confirm that they have a greater awareness of their strengths and weaknesses, can adapt to circumstances and fit in a new environment better. The project provides the University’s research and academic staff an opportunity for professional development, improvement of their teaching skills through contact with international student community and an exchange of experience with staff members of foreign universities and other institutions. Our academic staff also has the option to develop their social, linguistic and cultural competences and derive greater satisfaction from work, which then immediately translates into top quality work in the interests of our students. Having returned from training and teaching mobility, they put the experience into practice, share it with others staff members, get involved in mobility-related activities addressed to students and to staff, promoting the Erasmus+ Program and the possibilities that it raises.


III.

Uczestnictwo w programie Erasmus+, realizowanie projektu "Mobilność edukacyjna" i poszczególnych rodzajów mobilności: studentów i pracowników, pozwala uczelni osiągać opisane w swej strategii rozwoju założenia, tj. rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy uczelniami, motywowanie młodzieży do systematycznego podnoszenia poziomu wykształcenia poprzez m.in. pozyskiwanie stypendiów w ramach projektów unijnych, przez co możliwe jest kształcenie umiejętności kluczowych (tj. komunikacja interpersonalna, komunikacja językowa, współpraca, mobilność, radzenie sobie w sytuacjach problemowych, przedsiębiorczość, kompetencje interpersonalne i obywatelskie, świadomość kulturowa) i kształtowanie postaw kreatywnych.

AJP dogłębnie analizuje indywidualne raporty wszystkich uczestników mobilności składane w systemie, ponieważ stanowią one namacalne wskaźniki wpływu mobilności na realizację celów strategicznych uczelni. W indywidualnych raportach wszyscy studenci potwierdzili, iż lepiej znają swoje mocne i słabe strony oraz potrafią się lepiej adaptować i odnajdować w nowych sytuacjach. Pracownikom naukowo-dydaktycznym naszej uczelni projekt umożliwił doskonalenie zawodowe, polepszenie jakości nauczania poprzez kontakt z odmiennym międzynarodowym środowiskiem młodzieży oraz wymianę doświadczeń z pracownikami zagranicznych ośrodków akademickich i innych instytucji. Jak pokazują raporty indywidualne niemal wszyscy pracownicy skorzystali z dobrych praktyk poznanych za granicą, podnieśli swoje społeczne, językowe i kulturowe kompetencje oraz zwiększyli swoją satysfakcję z pracy, co automatycznie przekłada się na jakość pracy na rzecz naszych studentów. Po powrocie ze szkoleń i wykładów wdrażali w praktyce doświadczenie zdobyte w zagranicznych instytucjach, dzielili się tym doświadczeniem z innymi pracownikami, angażowali się w działania w zakresie mobilności zarówno ze studentami, jak i innymi pracownikami promując program Erasmus+ i możliwości, jakie on oferuje. Międzynarodowa współpraca pracowników owocuje również podpisywaniem nowych umów partnerskich z uczelniami zagranicznymi w ramach wspólnych kierunków studiów.

W rezultacie projektu "Mobilność edukacyjna" AJP osiągnęła i nadal zamierza osiągać korzystne wyniki w postaci wiedzy i doświadczeń zdobytych przez uczestników, większego usamodzielnienia, zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości u studentów, sprawozdań pracowników z każdego wyjazdu publikowanych na stronie www uczelni, opisujących podejmowane działania i osiągnięte efekty, co miało wpływ na bardzo duże zainteresowanie wyjazdami pracowników. Student AJP, który zrealizował dwa semestry studiów w niemieckiej uczelni partnerskiej, zdobył przy okazji doświadczenie zawodowe dzięki zatrudnieniu na tamtej uczelni. Dzięki temu wiąże swoją przyszłość z pracą na uczelni i zdecydowanie potwierdza, iż wyjazd na Erasmusa zwiększył jego szanse na zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i w międzynarodowym środowisku, umożliwił podjęcie bardziej odpowiedzialnej pracy oraz ukierunkowanie aspiracji i celów dotyczących własnej kariery zawodowej.

AJP jest zaangażowana w realizację działań w ramach akcji 2 – „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”. Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Poza zadaniami związanymi ściśle z kompetencjami edukacyjnymi, AJP będzie odpowiedzialna za całość realizacji projektu. Partnerami projektu są: Technische Hochschule Wildau (Niemcy), Technical University of Kosice (Słowacja), US-Polish Trade Council (USA) oraz polskie instytucje: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze i Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim. Do obowiązków AJP należeć będzie przede wszystkim: koordynacja Projektu, dbałość o jego prawidłowy przebieg, organizacja spotkania inaugurującego Projekt, 2 międzynarodowe spotkania projektowe, 1 konferencja upowszechniająca, współautorstwo innowacyjnego podręcznika, studium przypadków, raporty, programy kształcenia wraz z sylabusami, sylwetki i profile studentów, a także organizacja warsztatów szkoleniowych dla kadry akademickiej na terenie Polski.

Participation in the Erasmus+ Programme and the implementation of the “Learning Mobility” project with its particular types: student mobility and staff mobility, provides a framework for the attainment of goals outlined in the university strategy: developing cooperation with foreign partners through exchange of experience and knowledge transfer between universities; motivating students to improve their educational attainment through, i.a., sourcing scholarships within the framework of EU projects; prioritizing the acquisition of key competences (i.e., interpersonal communication, linguistic communication, cooperation, mobility, the ability to deal with difficulties, resourcefulness, interpersonal and civic competences, cultural awareness) and promoting creative attitudes.

AJP thoroughly analyses all individual reports submitted by mobility participants, because they serve as significant indicators of the mobility’s impact on the achievement of the University’s strategic goals. In their individual reports, students have confirmed that they have a greater awareness of their strengths and weaknesses, can adapt to circumstances and fit in a new environment better. The project has proved to provide the University’s research and academic staff an opportunity for professional development, improvement of their teaching skills through contact with international student community and an exchange of experience with staff members of foreign universities and other institutions. As individual participants’ reports reveal, nearly all staff members benefited from good practices learned abroad, developed their social, linguistic and cultural competences and derived greater satisfaction from work, which then positively affected their quality of work with our students. Having returned from training and teaching mobility, they put the experience into practice, shared it with others staff members, and got involved in mobility-related activities addressed to students and to staff, promoting the Erasmus+ Program and the possibilities that it raises. International cooperation of the staff members also results in concluding new agreements with foreign institutions as part of joint degree programs.

As a result of the “Learning mobility” project, AJP has achieved and intends to achieve desirable outcomes in the form of: knowledge and experience gained by participants; increased independence, a sense of initiative and entrepreneurship in students; individual staff mobility reports published on the University’s website, describing actions taken and the obtained results, which aroused other staff members’ interest in mobility. One of our students who completed two semesters at a German partner university was also able to gain professional experience thanks to the employment he was offered there. Due to this opportunity, he sees his future working at a higher education institution and strongly affirms that the Erasmus mobility has improved his chances of landing a responsible position on the Polish and international labour market and helped him define his goals and aspirations with regard to the future career.

AJP is committed to the implementation of actions under Key Action 2: “Partnerships for Innovation” and “Partnerships for Cooperation and Exchanges of Practices”. AJP is the leader of the project named Strategic partnerships for higher education and apart from tasks connected with educational competencies, the University is responsible for the implementation of the entire project. Partners in the project are: Technische Hochschule Wildau (Germany), Technical University of Kosice (Slovakia), US-Polish Trade Council (USA) and two Polish institutions: Polish Economic Society in Zielona Góra (Poland) and the Western Chamber of Industry and Commerce in Gorzów Wielkopolski. AJP’s primary duties include: coordination of the project, proper care for its smooth progress, organization of an inaugural meeting, participation in two international project meetings and one conference popularising its ideas, co-authorship of an innovative textbook, case studies, reports, course curricula and syllabuses, student and graduate profiles, and the organization of training workshops for academic staff nationwide.

 

Pobierz plik (Deklaracja Polityki Erasmusa na lata 2014 - 2020.pdf) Deklaracja Polityki Erasmusa (EPS) na lata 2014 - 2020

Back to top