|       |   EN

Czasopisma

Czasopismo Studia Administracji i Bezpieczeństwa wydawane jest od 2016 r. co pół roku. Obejmuje wybór artykułów, sprawozdań z interesujących wydarzeń naukowych oraz recenzje monografii oraz innych publikacji naukowych związanych z poruszaną w periodyku tematyką. Rolą „Studiów Administracji i Bezpieczeństwa” jest aktywna obecność w realizacji wyzwań naukowo-badawczych, zwłaszcza podczas nakreślania pytań dotyczących charakteru dzisiejszego, złożonego i nieprzewidywalnego środowiska bezpieczeństwa (zewnętrznego i wewnętrznego), prezentowanie analiz i stanowisk związanych z teoretycznymi i utylitarnymi aspektami bezpieczeństwa lokalnego, państwowego, regionalnego i globalnego ładu publicznego, a także wyzwań stających przed administracją państwową i samorządową względem rozpoznanych i antycypowanych zagrożeń.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Bogusław Jagusiak

Redaktor naukowy: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz

Czasopismo „Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego” stanowi platformę wymiany poglądów i doświadczeń naukowców oraz praktyków zajmujących się szeroko pojętym biznesem. Celem czasopisma jest stworzenie przestrzeni do międzynarodowej dyskusji oraz rozpowszechniania wyników badań.

Strona www czasopisma: http://www.wydawnictwowe.ajp.edu.pl/

Czasopismo wydawane przez Katedrę Edukacji Dziecka (rocznik). Jego główną ideą jest prezentacja dorobku z zakresu wychowania i edukacji dziecka. W czasopiśmie prezentowane są zarówno wyniki aktualnych badań jak również propozycje rozwiązań metodycznych i recenzje. Redaktorzy czasopisma zachęcają też do publikowania w czasopiśmie studentów pedagogiki oraz starają się promować m.in. prace konkursowe uczniów pisane pod opieką nauczycieli.

Redaktor naczelny: prof. AJP dr hab. Beata A. Orłowska oraz zespół

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, stanowi zbiór artykułów teoretycznych, empirycznych, metodologicznych i przeglądowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Tematyka zawartych w czasopiśmie tekstów oscyluje wokół szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego w aspekcie jego wpływu na poczucie tożsamości etnicznej, religijnej i narodowej. Znajdują się tu m.in. opracowania z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, pedagogiki, psychologii, kulturoznawstwa, filozofii, teologii. W czasopiśmie publikowane są zarówno teksty w języku polskim, jak i w innych językach kongresowych, kierowane do pedagogów, psychologów i socjologów, językoznawców i literaturoznawców, teologów, historyków, badaczy sztuki, dydaktyków katechetyków i katechetów oraz wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

 

http://jezyk.religia.tozsamosc.ajp.edu.pl/ 

Czasopismo Wydziału Humanistycznego publikujące artykuły z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz interdyscyplinarne. Każda z perspektyw prowadzi do poczynienia innych spostrzeżeń, które w całości mogą prowadzić do przeformułowania wniosków i pytań, które pojawiłyby się w jednej tylko dyscyplinie naukowej, a także do wypracowania nowych obszarów zainteresowania humanistyki.

 

Redaktor naczelny: prof. AJP dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

Czasopismo wydawane przez Akademickie Centrum Ukrainoznawcze o charakterze interdyscyplinarnym, publikuje dorobek naukowy badaczy ukraińskich ośrodków akademickich z Berdiańska, Humania, Iwano-Frankiwska, Kijowa, Lwowa, Ostroga. W czasopiśmie ukazują się teksty o różnorodnej tematyce: historycznej, językoznawczej, ekonomicznej, filozoficznej, kulturalnej, turystycznej.

Adres strony internetowej czasopisma: http://zeszytnaukowy.ajp.edu.pl/

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top