|       |   EN

Celem badania jest identyfikacja i określenie zbiorów generowanych aktualnie i możliwych do pozyskania informacji finansowych i niefinansowych (potencjału informacyjnego rachunkowości) w podmiotach lecznictwa stacjonarnego, pożądanego z punktu widzenia potrzeb różnych użytkowników (kierownictwa, jak i odbiorców zewnętrznych). Problemy ochrony zdrowia znajdują się obecnie na szczycie priorytetów zarówno krajowych, jak i globalnych. Powszechnie występującym zjawiskiem jest eksplozja kosztów realizowanych świadczeń zdrowotnych spowodowana: starzeniem się ludności, postępem technicznym i naukowym w medycynie, wzrostem świadomości prozdrowotnej i towarzyszącym jej zwiększonym popytem na usługi medyczne, a także oczekiwań społecznych co do ilości i jakości świadczonych usług.

Realizujący: dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. PW dr hab. M. Kludacz-Alessandri,  prof. UWM dr hab.  M. Cygańska

Back to top