|       |   EN

Badania naukowe AJP

Jednym z  trendów w zachowaniach konsumentów nabierających na sile od początków XXI wieku jest dekonsumpcja określana również jako dobrowolna, prostota, minimalizm. Celem badania jest określenie oddziaływania systemu wartości na kształtowanie minimalizmu w konsumpcji, jak i uwzględnienie efektu naśladownictwa społecznego na rozwój tego trendu. Badania jakościowe przeprowadzone z wykorzystaniem pogłębionych wywiadów indywidualnych pozwoliły na zaobserwowanie istnienia powiązań między systemem wartości danego człowieka a działaniami podejmowanymi przez niego w celu świadomego ograniczenie konsumpcji do racjonalnych rozmiarów.

Realizuje zespół badawczy:

dr hab. Krzysztof Błoński - (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. prof. AJP Jolanta Witek (Akademia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

prof. dr hab. Felicjan Bylok (Politechnika Częstochowska)

prof. dr hab. Anna Dąbrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr hab. prof. UW Tomasz Zalega (Uniwersytet Warszawski)

Uczelnie w Polsce obowiązkowo wdrażają i doskonalą wewnętrzny system zapewniania jakości, odnosząc się do systematycznej oceny i doskonalenia programów kształcenia, monitorowania karier zawodowych absolwentów oraz określają ogólne wymogi okresowej oceny nauczycieli akademickich. Natomiast nie prowadzi się badań dotyczących jakości  życia zawodowego pracowników uczelni. Cel badania: badanie QWL pozwoli zweryfikować różne potrzeby pracowników w miejscu pracy – od potrzeb społecznych, poczucia własnej wartości czy potrzeb wykorzystania swoich umiejętności. Przewidywane zagadnienia badawcze będą ukierunkowane na:  cele życiowe pracowników, hierarchię wartości, ocenę zadowolenia z życia zawodowego, godzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym, sytuację w pracy, ocenę środowiska pracy, ocenę sposobu organizacji pracy, stres w miejscu pracy.

Realizujący: dr hab. prof. AJP Jolanta Witek wraz z zespołem pracowników akademickich innych uczelni

Zmiany następujące w przemyśle (czwarta rewolucja przemysłowa),  związane z integracją świata rzeczywistego ze światem wirtualnym poprzez zastosowanie Systemów Cyber-Fizycznych oraz Internetu Rzeczy powodują, że ewolucji ulega nie tylko proces wytwarzania, ale i również sama koncepcja produktu oraz sposoby jego użytkowania. Celem badań jest wykazanie luki poznawczej i badawczej w obecnie stosowanej marketingowej koncepcji produktu. Koncepcyjny charakter badań został poparty wynikami badań wtórnych i ma służyć wzbudzeniu dyskusji na temat uwspółcześnienia marketingowej koncepcji produktu uwzględniającej zarówno produkty tradycyjne, jak i inteligentne.

Realizujący: dr hab. prof. AJP Jolanta Witek, dr hab. Marzena Frankowska US

Wzrost zainteresowania kwestiami związanymi z gospodarką współdzielenia jest wynikiem postępu technologicznego i rozwoju technologii informatycznych, które oprócz sprzyjania efektywności mechanizmów i relacji stricte rynkowych przyczyniły się do rozwoju dóbr, usług, organizacji oraz form zawierania transakcji opierających się na bezpośrednich kontaktach i relacjach międzyludzkich. Ustawodawstwo zarówno unijne jak i ustawodawstwo poszczególnych państw członkowskich nie nadąża za intensyfikacją zjawiska ekonomii współdzielenia. Tempo prac legislacyjnych nie jest dostosowane do dynamiki zjawisk, które pojawiają się i zmieniają się w gospodarce Unii Europejskiej, stąd celem autorów jest zdiagnozowanie problemów, które dla bezpieczeństwa konsumentów muszą być rozwiązane.

Realizujący: dr hab. prof. AJP Jolanta Witek, dr hab. Krzysztof Błoński US, Michał Sowiński doktorant UJ

Celem badania jest wskazanie, jakie zasoby niematerialne stanowią przedmiot badań
w naukach o zarządzaniu, a w szczególności w zarządzaniu przedsiębiorstwem.  Rozbudowane materialne zaplecze przedsiębiorstwa nie przesądza o powodzeniu rynkowym. Przewaga konkurencyjna coraz rzadziej wynika z posiadanych aktywów materialnych, ciężar ten przesunął się w stronę jakości zarządzania wartościami niematerialnymi. Najważniejszą wartość dla przedsiębiorstwa stanowią jego pracownicy, a w triadzie kapitału intelektualnego, złożonej z kapitału ludzkiego, organizacyjnego i kapitału klienta, to właśnie kapitał ludzki odgrywa decydującą rolę. Najbardziej wartościową część przedsiębiorstwa stanowią jego marki. Wśród najważniejszych aktywów niematerialnych wskazuje się  także technologiczne aktywa niematerialne (know-how, innowacje technologiczne, prace badawczo-rozwojowe i patenty), kapitał ludzki, relacje z klientami i partnerami, kulturę organizacyjną i przywództwo oraz reputację.

Realizujący: dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut

Badanie obejmuje problematykę poczucia dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego osób praktykujących aktywność fizyczną. Zamierza się wykazać, jak w czasie pandemii Covid-19 jednostki radzą sobie, bądź nie radzą ze wskazaną aktywnością. Włoskojęzyczny artykuł powstaje w oparciu o osobiste przemyślenia, dostępną najnowszą literaturę oraz dzięki zastosowaniu metody badawczej, polegającej na partycypacji jawnej i ukrytej.

Realizujący: dr hab. Paweł Prüfer

Back to top